Undervisning

På Dalhemsskolan arbetar vi med att utveckla undervisningen och anpassa den efter våra elevers behov. För att göra undervisningen så lockande och omväxlande som möjligt strävar vi efter variation i vårt sätt att arbeta.

Tre gånger varje läsår har vi en noggrann uppföljning och en analys av alla elevers resultat i basfärdigheterna, läsa, skriva och räkna. Vi mäter hur vår undervisning fungerar och kan fatta beslut om vad vi behöver utveckla och förändra eller göra mer av i vår undervisning.

Vi får återkoppling på om skolans undervisning leder till att eleverna utvecklas på ett bra sätt. Vi är mycket nöjda med detta arbete som har lett till högre resultat för våra elever. Med analyserna som underlag har vi beslutat oss för att satsa på några gemensamma metoder som vi använder i vår undervisning. Metoderna är vetenskapligt utvärderade.

Vi vet att det är viktigt att alla elever lär sig läsa och räkna med flyt och helst så tidigt som möjligt. Därför satsar vi speciellt på detta under årskurs 1. Vi förstärker årskurs ett med en lärare som är specialist inom området. Vi tränar alla elever på kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt och lägger ner mycket tid på färdighetsträning när det gäller läsa, skriva och räkna precis som den senaste forskningen har pekat på.

Metoden genrepedagogik innebär bland annat att alla lärare i alla ämnen har ett språkfokus. För att utveckla våra elevers läsförståelse använder vi en metod som lär ut olika strategier för att få en god förståelse av vad man läser. Vi kallar metoden för läsfixarna.

För att skapa gott klimat och fint samspel i våra elevgrupper använder vi oss av positiv förstärkning, det betyder att vi försöker uppmärksamma när elever gör rätt. Metoden som många av våra lärare använder heter Komet.

Att kunna kommunicera och samarbeta är förmågor som vi i undervisningen ska utveckla. Som redskap för detta använder vi en metod som heter kooperativt lärande eller som vi säger samarbetsorienterat lärande. Våra elever arbetar med detta bland annat i basgrupper, mindre grupper som alla skolans elever är indelade i.

Under nuvarande läsår arbetar vi också med att förfina vår feedback, formativ bedömning till eleverna. Vi vill att de tydligt ska veta vad de ska lära, vad de kan i förhållande till vad de ska lära och att de vet hur de ska arbeta för att nå målet. Vi vill att denna process ska vara tydlig och synlig för alla våra elever.