Läsberedd i förskoleklass med multisensorisk läsinlärning

Dalhemsskolan i Helsingborg arbetar med en multisensorisk läsinlärningsmetod. Metoden Läsklar gör barnen fonologiskt medvetna redan i förskoleklass och hjälper dem att knäcka läskoden.

Vid multisensoriskt lärande aktiveras olika delar av hjärnan på samma gång, vilket gör det lättare att förstå och minnas det vi lär oss. Eleverna får en förståelse för varje bokstav. Det gör att det blir lättare att följa med och uppnå de olika stegen längre fram i läsningen.
– Sedan vi började med metoden som stöttning i läsinlärningen har vi haft 100 procent läskunnighet i årskurs 1, säger Viveka Strömqvist, lärare i årskurs 1-3.
– Det hade vi förmodligen inte haft om vi inte hade kompletterat med den här metoden, säger Lena Cervin, biträdande rektor på Dalhemsskolan.

Om multisensorisk läsinlärning på Dalhemsskolan

På Dalhemsskolan blir alltså alla elever läsberedda redan i förskoleklass och redo att klara Helsingborgs stads skolors tjänstegaranti läsa och skriva.
I klassrummet sker arbetet med läsinlärning genom en rad insatser, exempelvis med hjälp av Bornholmsmodellen och Helsingborgsmodellen. Som ett komplement till läs- och skrivundervisningen använder Dalhemsskolan sig av den multisensoriska inlärningsmetoden Läsklar.
På Dalhemsskolan får de elever som inte kan fler än 8-9 bokstäver arbeta med Läsklar. Viveka är en extra resurs i arbetet och fokuserar på de elever som har svårt att knäcka läskoden, medan klassläraren arbetar vidare med den fortsatta läsinlärningen.
Metoden har också visat sig fungera mycket bra för nyanlända elever. Att arbeta multisensoriskt hjälper i stor grad när man ska lära sig ett helt nytt ljudsystem.
– Vi gör det i ett inkluderande syfte. Genom att fånga upp eleverna tidigt kan vi undvika känslan “jag kan inte”. Istället kommer eleverna upp i ettan med känslan “jag kan”, säger Heléne Mannerhult, speciallärare som arbetade med metoden i förskoleklassen under föregående läsår.
– Skolan är en viktig skyddsfaktor. Goda resultat är viktiga och för att uppnå bra resultat behöver våra elever ha en bra grund. Det är därför vi tror på det här arbetssättet, säger Lena.
– Eleverna är inte färdiga läsare men med hjälp av Läsklar har de verkligen knäckt koden och mognat för att gå vidare till småboksläsning, säger Viveka.

Så här fungerar metoden Läsklar

Den multisensoriska läsinlärningsmetoden Läsklar bygger på ett metodmaterial som består av 25 lerfigurer i en träask, ett ”bokstavshus” (trälåda) med fack för varje bokstav, en A5-pärm med plastfickor och ritpapper, ett kopieringsunderlag med 70 fonologiskt enkla bilder att klistra i pärmen och ett inplastat ark med handalfabetet.
Eleverna har var sin egen pärm och sitter tillsammans med läraren vid materialet. Oftast sker arbetet med en elev, ibland i små grupper om 2-4 elever.
– Alla figurer ligger huller om buller och vi säger till barnen att figurerna har fått ett nytt hus, säger Anna.
Anna presenterar en figur i taget för barnen och till en början är det alltid tre figurer som ska flytta in i sitt nya hus. Så småningom får barnen själva välja figurer.
– Det är bara barn som kan hjälpa figurerna att flytta in i huset med hjälp av en nyckel. Nyckeln är att barnet ska säga bokstavsljudet och samtidigt använda handalfabetet och göra tecknet för bokstaven med handen, säger Anna.
Det är när bokstaven kopplas till ljud, form, tecken och innebörd som förståelsen och lärandet sker. För varje gång en figur flyttar in i sitt hus ska eleven göra detta.
När alla tre figurer har vilat en stund i huset måste de ut och leka en stund. Efter det ska barnen repetera. I början går det väldigt fort och nästa gång får barnen lov att ta fler och fler figurer.
– Barnen lär sig väldigt snabbt många bokstäver, från att ha kämpat med andra metoder och inte lärt sig mer än kanske några få bokstäver, säger Anna.

Konsten att minnas

De elever som har svårt att minnas kommer ihåg två till fyra saker per sinne. Antalet sinnen samtidigt kan däremot vara hur många som helst, eftersom varje sinne har en egen kanal upp till hjälrnan. Genom metoden Läsklar kan eleverna alltså använda den auditiva, taktila, visuella och kiniestetiska inlärningskanalen samtidigt.
Att arbeta med materialet är dessutom lekfullt och knyter an till barnens episodiska minne genom att ta tag i deras känslor. Samtidigt följer metoden särskilda steg, vilket gör det svårt att “hoppa över” någonting och det är då det går att säkerställa att eleverna kan kopplingen mellan bokstaven form och ljud.
– Det är detta jag tror är grejen. Eftersom hjärnan får möjlighet att använda så många sinnen samtidigt kan den också utöka sin kapacitet, säger Anna.
Anna Aldenius Isaksson har arbetat i många år på Dalhemsskolan och är förälder till Läsklar. Hon upptäckte metoden när hon försökte lära sin dotter, som har en utvecklingsstörning, att läsa. Idag är Annas dotter över 31 år och skriver dagligen dikter och texter trots sitt handikapp.