Elevens utveckling

Vi använder oss av flera metoder för att följa våra elevers utveckling i skolan.

Tre gånger varje läsår har vi en noggrann uppföljning och en analys av alla elevers resultat i basfärdigheterna, läsa, skriva och räkna. Vi mäter hur vår undervisning fungerar och kan fatta beslut om vad vi behöver utveckla och förändra eller göra mer av i vår undervisning.

Alla elever har också en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst. I den ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

I utvecklingsplanen ska elevens lärare även skriva omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.