Så blir vi ännu bättre

Vi på Dalhemsskolan jobbar aktivt med att hela tiden förbättra vår verksamhet.

På vår skola finns cirka 410 elever med 32 olika modersmål. Vi tar ofta emot nyanlända elever och tycker att det bidrar till utvecklingen av vår skola. Men det innebär också att det kan vara svårt att jämföra kunskapsresultat med andra skolor utifrån den generella statistik som presenteras. Mångfalden bland eleverna har gett oss drivkraft och motivation till att bli den bästa skolan för varje elev, oavsett bakgrund och färdigheter. Vi har arbetat systematiskt med att förändra vår undervisning så att den ska leda till ännu bättre språk- och läsförståelse. Förutom vetenskapliga metoder, extra anpassningar och särskilt stöd har vi infört en modell där pedagogerna kontinuerligt analyserar resultat och arbetsmetoder i syfte att hela tiden förbättra, sätta högre mål och utveckla arbetssätten.

Från ganska svagt till riktigt bra

Skolans metoder för bättre resultat syns i de nationella proven 2014. I årskurs 3 har 100 procent av eleverna klarat målen i matematik, svenska och svenska som andra språk. I årskurs 6 når 100 procent målen i samhällsorienterade ämnen, naturorienterade ämnen och i svenska och svenska som andra språk. I ämnena matematik och engelska har 93 procent klarat lägsta nivån.

Vi är Qualiscertifierade

Vi använder oss av Qualis, en extern kvallitetsgranskning som skolan genomgår vart tredje år. Vi blir bedömda på en rad olika områden som till exempel kunskaper och färdigheter, trygghet och trivsel och delaktighet. Vi får en poäng som sedan är jämförbar med andra Qualisgranskade skolor. Detta är ett sätt för oss att se på vår egen verksamhet och jobba vidare med de områden vi behöver bli bättre på. Senaste granskningen genomgick vi 2014.